KOCAPINAR PARKI VE PARK KAHVESİ İLE TEFENNİ İLÇE OTOGARINDA BULUNAN BİLET SATIŞ YERLERİNİN 1 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ

08 Kasım 2021 13:30 Tefenni Belediyesi 2178

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eşeler Mahallesi, Ahmet Erdoğan Sokak, No:2/A’da bulunan "Kocapınar Parkı ve Park Kahvesi" ile Tefenni İlçe Otogarı'nda bulunan bilet satış yerlerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 45.maddesine göre 1 (Bir) yıllığına kira ihalesi yapılacaktır.

Kira ihalesi 18.11.2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

Niteliği                       : Kocapınar Parkı ve Park Kahvesi
Muhammen Bedeli     : 9.600,00 TL
Geçici Teminatı          : 288.00 TL
İhale Tarihi                 : 18.11.2021
İhale Saati                  : 10:00

Niteliği                       : Tefenni İlçe Otogarında Bulunan Bilet Satış Yerleri
Muhammen Bedeli     : 6.300,00 TL
Geçici Teminatı          : 189.00 TL
İhale Tarihi                 : 18.11.2021
İhale Saati                  : 10:00
İhale Yeri                   : Tefenni Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

 • Kiraya verilecek işyerinin ihalesi Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 • 08.09.1988 gün ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31.nci 62.nci ve 76.ncı maddeleri gereğince ihale onay kararlarının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri kira kontratı yapmak zorundadır. İhale ile ilgili vergi resmi harçları ve diğer giderlerini ödemek, işyeri kira şartnamesindeki belirtilen hususları yerine getirmek ve adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve çıkarılır idarenin uğrayacağı zarar ilk ihaleyi alandan talep edilecektir. Vukua gelecek hasar, zarar, Fuzuli işgal değer sebeplerle idareden bir talepte bulunamayacaktır.
 •  Kiracı kiraladığı yeri aldığı tarihten itibaren üç aylık depozitosunu on beş gün içerisinde yatırmak zorundadır.

        İHALEYE KATILMAK İÇİN;

 • Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ihaleye katılacakların maske ile gelmeleri,
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
 • Kanuni İkametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını vermeleri şarttır.
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numaraları)
 • İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı ticaret sicil gazetesi)
 • Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
 • Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.
 • İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranılan şartlar ve belgeler ile 18.11.2021 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’a kadar ihale komisyon başkanlığına vereceklerdir.
 • İhaleye posta ile yapılacak müracaatlar İdaremizce kabul edilmeyecektir.
 • İhale komisyonu (Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta yetkilidir.

İlan Olunur.

 • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.